BYGGPROCESSEN

På Häggmarks Byggmodul bygger och levererar vi moduler till bostäder, kontor och skolor. Vi ser möjligheter i alla projekt och det enda som begränsar oss är bredd och längd på en modul. Vi bygger alla typer av lägenheter i olika storlek och utförande. En eller flera moduler skapar en lägenhet, ett kontor eller en lektionssal. Vi är en leverantör med lång erfarenhet av att tillverka prefabricerade byggkomponenter som sedan hösten 2018 utvecklas vidare tack vare vår produktionslokal i Sunne.

Vår ambition är att hitta långsiktiga samarbeten där vi får möjligheten att lära känna varandras rutiner och arbetssätt. Vi samarbetar med kunden i tidiga skeden för att hitta den optimala slutprodukten som lever upp till förväntningarna. Från kundens arkitektritningar eller enklare specifikationer så arbetar vi fram konstruktionsritningar, kalkyler och anbud med tekniska beskrivningar. Projekteringstiden präglas av öppenhet där samarbetet mellan Häggmarks Byggmodul och kund är det viktigaste för att nå en produkt med hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar. Häggmarks har samarbetspartners i samtliga installationsled där goda relationer och tidigare erfarenheter tillsammans skapar goda förutsättningar vid varje projekt. 

Vid ett signerat avtal arbetar vi fram tidplaner, kvalitets- och miljödokument samt planerar montageplatsens utformning, risker och möjligheter. Våra konstruktörer samordnar projektering med installationer gällande EL-, VS- och Ventilation. Samtliga aktörer arbetar för kostnadseffektiva lösningar och efter kundens förväntningar på slutprodukten. Möjligheter och behov av att modulbyggnaden i framtiden kan behöva flyttas är en viktig del av projekteringen då det inte alltid är tänkt att handla om permanenta lösningar. Vi tar fram de handlingar som krävs gällande energi, ljud, brandskydd, hållbarhet samt tillgänglighet. 

 

Möjligheterna vid modulbyggnad ökar hela tiden och möjligheten kring materialval. Grundstommen är gjord av trä vilket skapar stora vinster för klimatet som den förnyelsebara produkt det är. Fasaden kan utföras med träpanel, stenskivor eller plåt direkt i produktionen. Övriga fasader som tegel eller puts monteras på byggarbetsplats och de mesta går att kombinera enligt arkitekts eller beställarens förslag och önskemål. Valmöjligheter gällande färger, inredning, beklädnader samt utrustning är stora och dialogen kring detta är en viktig del under projekteringstiden. Varje projekt har unika önskemål och möjligheter gällande de flesta materialvalen.

Häggmarks Byggmodul bygger lägenheter, kontor eller skolor färdiga inomhus på ett kontrollerat och kvalitetssäkrat sätt. Vi skapar fördelar med vårt arbetssätt genom närheten till alla maskiner och hjälpmedel vilket ger en effektiv produktionslinje. Vi kan arbeta inomhus med bättre arbetsmiljö för personal och material där det är enklare att justera och förbättra byggprocessen kontinuerligt. Genom att producera med en produktionslinje och med trästomme blir processen snabbare vilket sedan följer med till montage där arbetet blir effektivare. Genom att bygga moduler med trästomme bidrar vi till ett hållbart byggande och följer utvecklingen som går mot allt mer träbyggnadsstrategi.

Produktionen sker i två steg

Helt och hållet inomhus i vår produktionslokal. I det första steget tillverkar vi golv, väggar och tak till en modul. När samtliga byggkomponenter till aktuell modul är tillverkade så monteras de samman till en komplett modul färdig för att inredas. I steg två är det oftast målningsarbeten som utförs först och efter det monteras fönster och ytterdörrar. Golvläggning med matta, parkett eller klinker samt väggbeklädnad i eventuella våtutrymmen blir nästa del i processen. Installationer av EL, VS och VENT färdigställs innan till sist inredning och listverk kommer på plats. All emballering utförs inomhus för att säkerställa en vädersäkrad modul klar för leverans.

Processen i steg

Golvbjälklaget tillverkas med träregelstomme, isolering och skivmaterial vid våra vändbordsstationer där även all rördragning för VS och avlopp integreras. På bottenplan består undersida av takbjälklaget av trossbottenskiva som standard medan det på plan 2 och uppåt kan vara duk av geotextil.

Takbjälklaget tillverkas i samma del av vår produktionslokal där aktuella EL- installationer samtidigt monteras. Montering sker av gipsskivor för färdigt innertak eller som undertak då det senare ska monteras akustikplattor i ramverk. Takbjälklagets ovansida har som standard en spånskiva som beklädnad.

Vid stationerna för väggtillverkning bygger vi ytterväggar, innerväggar samt sektionsväggar. Samtliga väggar byggs med träregelstomme och kompletteras med skivmaterial, isolering och fasadmaterial.

Sektionsväggarna är modulernas bärande del som utförs enligt beräkningar utifrån byggnaders utformning och storlek. Träregelstommen har skiftande dimensioner och uppbyggnad utifrån våra standardlösningar. Isolering och skivmaterial för att klara byggnadens krav på ljud och brand. EL- installationer utförs direkt på vändbordet i tillverkningsskedet. Baksidan av sektionsväggen, vilket blir utsidan på modulen, har vindskyddsduk som standard.

Ytterväggarna är i stor utsträckning en del av modulernas och byggnadens bärande del och utförs i två skikt. Regelverket i trä består som standard av en stomme som är den bärande delen och står för den huvudsakliga isoleringen. På stommen placeras plastfolien innan ett installationsskikt monteras vilket även det är isolerat. Med en luft- och ångspärr som placeras en bit in i väggen säkerställer vi en tät byggnad. EL- installationer kan utföras utan att punktera plasten och montage av inredning påverkar inte byggnadens täthet. 

Innerväggar till en modul som har flera rum tillverkas vid väggstationerna och utförs komplett med isolering och skivmaterial på båda sidor. I de fall där det krävs att installationer kompletteras inne i färdig modul så monteras den sista skivan efter färdig komplettering. Valet av skivor som gips, spån, OSB eller plywood är unika val från den enskilda beställaren.

Monteringen av samtliga byggkomponenter sker snabbt i första ledet på vår montagelinje. Fönster och ytterdörrar monteras och så långt det är produktionstekniskt möjligt utför vi plåtarbeten direkt i produktionen. Komplettering av fasaden vid fönster och dörrar kan i detta skede vara ett aktuellt moment beroende på byggnadens utformning.

Målning, beläggningar och beklädnader sker på montagelinjen. Form, färg och materialval är unika för varje projekt och byggnad. Med ytskikten klara närmar vi oss med tydlighet en färdig produkt.

Installationer av EL, VS och Ventilation utförs efter färdiga ytskikt. Vi har lång erfarenhet tillsammans med våra samarbetspartners och goda relationer mellan produktionsgrupperna. Att tillsammans producera en optimal slutprodukt är vår och deras självklarhet.

Vi inreder våra moduler med kök, badrumsinrede, hyllor, garderober och det övriga som det enskilda projektet och byggnaden omfattas av. Innerdörrar och listverk färdigställer till sist en modul klar för leverans till byggarbetsplats.

Att bygga industriellt skapar möjligheter att snabbt montera färdig byggnad på byggarbetsplats. Vi minimerar risken att utsätta byggnader för ogynnsamt väder och vi lagerhåller samt transporterar modulerna på ett sätt som uppfyller kvalitetskraven.

Dela sidan